Oefentherapie Cesar is direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist terecht kunt.
Onder de 18 jaar worden 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Boven de 18 jaar vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering conform de polisvoorwaarden.
De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars (behalve ASR).

Behandel tarieven voor zelfbetalers

Oefentherapie Cesar € 42,-
Schroth therapie € 42,-
Psychosomatische oefentherapie /slaapoefentherapie € 52,50
Intake en onderzoek met verwijzing € 52,50
Screening € 20,-
Onderzoek na screening € 32,50
Verzuimtarief, bij te laat afgemelde afspraak. * € 28,50
Toeslag voor behandelingen aan huis € 23,50

De behandeltijd die wij maximaal van de Zorgverzekering vergoed krijgen is 25 minuten of minder.

*Afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Afspraken voor de maandag kunnen uiterlijk tot vrijdag 18.00 uur afgemeld worden. Voor te laat geannuleerde afspraken brengen wij het verzuimtarief bij u in rekening, dit mogen wij niet bij de zorgverzekering declareren.Betalingsvoorwaarden

Alle zorgverzekeraars hebben diverse aanvullende pakketten voor de vergoeding van oefentherapie Cesar. In uw polis kunt u lezen op hoeveel behandelingen u recht hebt. Indien de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt dient u de oefentherapie Cesar zelf te betalen.

Wanneer u een restitutiepolis hebt afgesloten met uw zorgverzekeraar, ontvangt u van uw therapeut een nota welke u rechtstreeks aan uw therapeut dient te voldoen. U kunt de declaratie vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van een (deel) van het tarief. Er zijn zorgverzekeraars die een ander, lager, tarief hanteren voor deze zogenaamde restitutiezorg of de zorg in zijn geheel niet vergoeden. Dit houdt in dat u zelf meer moet bijdragen aan de betreffende behandeling(en).


Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een (psychosomatisch) oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De cliënt is volledige betaling van alle op cliënt van toepassing zijnde facturen (psychosomatische) oefentherapie verschuldigd.

2. Wanneer cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de oefentherapeut het recht het verzuimtarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 18.00 uur, te zijn geschied.

3. Cliënt dient een factuur van de praktijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De (psychosomatisch) oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de (psychosomatisch) oefentherapeut, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de (psychosomatisch) oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de (psychosomatisch) oefentherapeut van beslissende aard.

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en (psychosomatisch) oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.